Kontaktformulär Kontaktadresser
Kontaktformulär Kontaktadresser

Kontakt USA

Låt oss koppla ihop!

Jag har läst och godkänner integritetspolicyn.

Integritetspolicy Bystronic Scandinavia AB

Dataskydd – översikt

1. Dataskydd – översikt

Allmänna upplysningar

Nedanstående upplysningar ger en snabb överblick över vad som sker med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan hänföras till dig som person. Utförligare information på temat dataskydd finner du i vår integritetspolicy under denna text.

Insamling av data på vår webbplats

Vem är personuppgiftsansvarig för denna webbplats?

Behandlingen av uppgifter på denna webbplats sker av webbplatsoperatören. Kontaktuppgifter till webbplatsoperatören finner du under ”Kontakt” på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Dina uppgifter samlas för det första in genom att du själv tillhandahåller informationen. Det kan t.ex. handla om uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt av vårt IT-system när du besöker vår webbplats. Det är framförallt tekniska data (t.ex. din webbläsare, ditt operativsystem eller vilket klockslag du besökte webbplatsen). Insamlingen av dessa uppgifter sker automatiskt så fort du besöker vår webbplats.

Hur använder vi dina uppgifter?

En del av dessa uppgifter samlas in för att vi ska kunna garantera att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas till att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du beträffande dina uppgifter?

Du har alltid rätt att begära ut information om dina lagrade personuppgifters ursprung, mottagare och syfte. Du har dessutom alltid rätt att begära rättelse, spärrning eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen under ”Kontakt” för att be om detta eller ställa frågor gällande dataskydd. Dessutom har du rätt att framföra klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende användas i en statistisk utvärdering. Det sker framförallt med hjälp av kakor (cookies) och analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende utförs i regel anonymt; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan motsätta dig denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information om detta finner du i denna integritetspolicy.

Du kan motsätta dig denna analys. Information om vilka möjligheter du har att motsätta dig finns i denna integritetspolicy.

Information om integritetspolicy för affärspartner
Applicant data processing notice

Allmänna upplysningar och obligatorisk information

2. Allmänna upplysningar och obligatorisk information

Dataskydd

Webbplatsoperatören tar skyddet av dina personliga uppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med dataskyddsförordningen samt denna integritetspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan hänföras till dig som person. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Den förklarar även i vilket syfte detta sker.

Observera att dataöverföring på internet (t.ex. vid e-postkonversationer) kan innebära säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna från åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Om personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifter på denna webbplats är:

Bystronic Scandinavia AB
Metallvägen 30°
SE-195 72 Rosersberg

Telefon: +46 8 594 415 50
services.se@bystronic.com

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress o.d.).

Återkallande av samtycke till behandling av uppgifter

En stor del av uppgiftsbehandlingen kan endast ske med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För att göra detta räcker det att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Lagligheten för behandlingen av uppgifter fram till återkallandet förblir oförändrad.

Rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet

Vid överträdelse mot dataskyddslagstiftningen har den registrerade rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Behörig tillsynsmyndighet i dataskyddsfrågor är delstatsombudet för skydd av uppgifter (Landesdatenschutzbeauftragte) i det förbundsland där vårt företag har sitt säte. En lista över delstatsombud för skydd av uppgifter (Landesdatenschutzbeauftragten) samt deras kontaktuppgifter finner du under följande länk: https://www.datainspektionen.se

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut eller överföra till tredje part de uppgifter som vi behandlar automatiskt med ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal, i ett allmänt använt och maskinläsbart format. Om du önskar direkt överföring av uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig sker detta endast om det är tekniskt möjligt.

SSL- och TLS-kryptering

Denna webbplats använder sig av SSL- och TLS-kryptering av säkerhetsskäl och som skydd vid överföring av konfidentiellt innehåll som t.ex. beställningar eller offerter som skickas till oss som webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad förbindelse genom att webbläsarens adressfält byter från ”http://” till ”https://” och genom låssymbolen på webbläsarens statusrad.

När SSL- och TLS-krypteringen är aktiverad kan de uppgifter som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Registerutdrag, spärrning och radering

Inom ramen för gällande rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst begära ett utdrag av dina lagrade personuppgifter, deras ursprung, mottagare och syftet med behandlingen av uppgifterna och vid behov har du rätt att begära en rättelse, spärrning eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen under ”Kontakt” för att be om detta eller om du har övriga frågor gällande personuppgifter.

Invändning mot reklamutskick

Härmed avvisas användningen av kontaktuppgifter, som offentliggjorts inom ramen för tysk lagstiftning om företagsinformation, för utskick av oönskad reklam och information. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid utskick av oönskad reklam, genom bland annat skräppost.

Dataskyddsombud

3. Dataskyddsombud

Lagligt utsett dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

ecoprotec GmbH 
Pamplonastrasse 19
DE-33106 Paderborn, Tyskland
gdpr.se@bystronic.com

Insamling av data på vår webbplats

4. Insamling av data på vår webbplats

Cookies

Webbplatser använder till viss del så kallade cookies. Cookies är inte skadliga för din dator och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vår webbplats effektivare, säkrare och mer användarvänlig. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som sparas i din webbläsare.

De flesta av de cookies som vi använder är så kallade ”sessionscookies”. De raderas automatiskt när du lämnar webbplatsen. Andra cookies fortsätter att lagras på din dator, telefon eller surfplatta tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om användningen av cookies och tillåter dem endast i enstaka fall, eller förbjuda användningen av cookies i särskilda fall eller i allmänhet. Dessutom kan du aktivera automatisk radering av dina cookies varje gång du stänger ner webbläsaren. Om du inte tillåter cookies kan den här webbplatsens funktion komma att begränsas.

Cookies som är nödvändiga för genomförandet av elektronisk kommunikation eller för tillhandahållandet av funktioner som du själv önskar använda (t.ex. en varukorgsfunktion), lagras i enlighet med artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett optimalt sätt utan tekniska fel. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för analys av ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna integritetspolicy.

Serverloggfiler

Webbplatsoperatören samlar in och lagrar information automatiskt i så kallade serverloggfiler som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • Operativsystem
  • Hänvisningsadress
  • Värddatorns värdnamn
  • Klockslag för serverbegäran
  • IP-adress

Dessa uppgifter sammanförs inte med andra datakällor.

Till grund för behandlingen av uppgifter ligger artikel 6 punkt 1 b dataskyddsförordningen som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan ett avtal ingås.

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär lagras dina uppgifter från formuläret, inklusive de kontaktuppgifter du uppgett där, i syftet att behandla din förfrågan samt i den händelse att du har följdfrågor i ärendet. Dessa uppgifter förs inte vidare utan ditt samtycke.

Behandlingen av de uppgifter du uppgett i kontaktformuläret sker därmed uteslutande med ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För att göra detta räcker det att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Lagligheten för behandlingen av uppgifter fram till återkallandet förblir oförändrad.

De uppgifter du lämnat i kontaktformuläret stannar hos oss tills du begär att de raderas, tills du återkallar ditt samtycke eller tills syftet med datalagringen upphör (t.ex. när din förfrågan har behandlats). Tvingande bestämmelser – särskilt lagringstider – påverkas inte.

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på vår webbplats för att få tillgång till ytterligare funktioner. Uppgifter som anges i detta avseende används endast i syfte för användning av de aktuella erbjudanden eller tjänster som du har registrerat dig för. De obligatoriska uppgifter som efterfrågas vid registreringen måste anges i sin helhet. Annars godkänns inte registreringen.

Vi använder den e-postadress du har angett vid registreringen för att informera dig om viktiga ändringar gällande exempelvis tjänsteutbud eller ändringar som är nödvändiga av tekniska skäl.

Behandlingen av de uppgifter du uppgett vid registreringen sker med ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För att göra detta räcker det att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Lagligheten för den redan genomförda behandlingen av uppgifter förblir oförändrad.

De uppgifter som samlats in vid registreringen lagras av oss så länge du är registrerad på vår webbplats och kommer sedan att raderas. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

Överföring av uppgifter vid ingående av avtal för onlinebutiker, återförsäljare och leverantörer

Vi överför endast personuppgifter till tredje part när det är nödvändigt inom ramen för fullföljandet av avtalet, exempelvis till det företag som sköter leveransen av varorna eller till det kreditinstitut som har hand om betalningarna. Någon ytterligare överlämning av uppgifter sker inte utan ditt uttryckliga samtycke. En överlämning av dina uppgifter till tredje part, exempelvis i marknadsföringssyfte, sker inte utan ditt uttryckliga samtycke.

Till grund för behandlingen av uppgifter ligger artikel 6 punkt 1 b dataskyddsförordningen som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan ett avtal ingås.

Sociala medier

5. Sociala medier

LinkedIn Marketing Solutions

Vi använder «LinkedIn Marketing Solutions» på vår webbplats, en tjänst som tillhandahålls av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland (nedan kallad «Marketing Solutions»). Marketing Solutions lagrar och behandlar information om ditt användarbeteende på vår webbplats. För att göra det använder Marketing Solutions bland annat cookies, det vill säga små textfiler, som sparas lokalt i webbläsarens cache på din enhet och som gör det möjligt att analysera dina rörelser på vår webbplats.

Vi använder Marketing Solutions för marknadsförings- och optimeringsändamål. Framförallt för att analysera din användning av vår webbplats och för att kontinuerligt kunna förbättra enskilda funktioner och erbjudanden samt användarupplevelsen som helhet. Genom statistisk utvärdering av användarbeteenden kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det intressantare för dig som användare. Detta inkluderar även vårt berättigade intresse av behandlingen av ovanstående uppgifter av tredjepartsleverantör. Rättslig grund är artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen.

Du kan förhindra användningen av cookies genom att radera befintliga cookies och avaktivera lagring av cookies i inställningarna för din webbläsare. Vi vill upplysa dig om att du i det fallet kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats till fullo. Du kan också förhindra att LinkedIn samlar in ovannämnd information genom att ställa in en opt-out-cookie på sidan som länkas nedan: Inställningar för cookies

Vi vill upplysa dig om att denna inställning raderas när dina cookies raderas. Du kan motsätta dig insamling och vidarebefordran av personuppgifter eller förhindra behandlingen av dessa uppgifter genom att avaktivera Java Script i din webbläsare. Du kan även förhindra Java-Script-kod helt genom att installera en Java-Script-blockerare (t.ex. https://noscript.net/ eller https://www.ghostery.com). Vi vill upplysa dig om att du i det fallet kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats till fullo.

Information om tredjepartsleverantör: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Mer information från tredjepartsleverantören angående dataskydd finns på följande webbplats: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Du kan också förhindra att LinkedIn samlar in ovannämnd information genom att ställa in en opt-out-cookie på en av sidorna som länkas nedan: 
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ 
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ 

Facebook-pixeln

Denna webbplats använder pixeln från Facebook för konverteringsspårning. Leverantör för denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Registrerade data kan dock enligt Facebook även överföras till USA och tredjeland utanför EU. På så sätt går det att spåra användarens rörelser på webbplatsen efter att denna har hamnat på leverantörens webbplats via en annons på Facebook. Det innebär att effekten av Facebook-annonser kan utvärderas för statistiska ändamål och marknadsundersökningsändamål, och att framtida marknadsföring kan optimeras.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som driver webbplatsen. Vi kan inte identifiera enskilda användare. Däremot sparas och hanteras uppgifterna av Facebook, så att de kan kopplas till användarprofilen och att Facebook kan använda uppgifterna för egna marknadsföringssyften enligt Facebooks dataanvändningspolicy (https://www.facebook.com/about/privacy/). På så sätt kan Facebook placera annonser på Facebook-sidor och utanför Facebook. Som webbplatsleverantör kan vi inte påverka denna användning av uppgifterna. Användningen av Facebook-pixeln sker i enlighet med artikel 6 punkt 1 f i Dataskyddsförordningen. Webbplatsleverantören har ett berättigat intresse av effektiv marknadsföring inklusive sociala medier. Om motsvarande samtycke har inhämtats (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker bearbetningen uteslutande med rättslig grund i artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen; du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

I Facebooks dataskyddsmeddelande finns ytterligare information om hur din integritet skyddas: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan även avaktivera remarketing-funktionen «Custom Audiences» i området inställningar för annonser https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du måste vara inloggad på Facebook för att göra detta.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du avaktivera den användarbaserade reklamen från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook och vi är gemensamt personuppgiftsansvariga enligt artikel 26 dataskyddsförordningen. Vi har ingått ett avtal med Facebook om gemensam bearbetning. Avtalets väsentliga innehåll beskrivs av Facebook under följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Plugin-program från Facebook (gilla-/dela-knappar)

På vår webbplats har vi integrerat plugin-program från det sociala nätverket Facebook, leverantör: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Du känner igen plugin-program från Facebook genom Facebook-logotypen eller ”gilla-knappen” på vår webbplats. En översikt över plugin-programmen från Facebook hittar du här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

När du besöker vår webbplats upprättas en direkt förbindelse mellan din webbläsare och Facebook-servern via plugin-programmet. Facebook får då information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på ”gilla-knappen” under tiden du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på vår webbplats till din Facebook-profil. På så sätt kan Facebook koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Observera att vi som webbplatsoperatör inte får någon information från Facebook om de överförda uppgifternas innehåll eller användning. Mer information om detta finner du i Facebooks integritetspolicy under: https://sv-se.facebook.com/policy.php

Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto är det bara att logga ut från ditt Facebook-konto.

Plugin-program från Twitter

På vår webbplats finns funktioner från Twitter integrerade. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Om du använder Twitter och deras Funktion ”Re-Tweet” kopplas dina besök på webbplatser ihop med ditt Twitter-konto och blir synliga för andra användare. Samtidigt överförs uppgifter till Twitter. Observera att vi som webbplatsoperatör inte får någon information från Twitter om de överförda uppgifternas innehåll eller användning. Mer information om detta finner du i Twitters integritetspolicy under: https://twitter.com/privacy.

Du kan ändra dina sekretessinställningar under kontoinställningar på https://twitter.com/account/settings.

Plugin-program från Instagram

På vår webbplats finns funktioner från Instagram integrerade. Dessa funktioner tillhandahålls av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på vår webbplats till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knapparna. På så sätt kan Instagram koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Observera att vi som webbplatsoperatör inte får någon information från Instagram om de överförda uppgifternas innehåll eller användning.

Mer information om detta finner du i Instagrams integritetspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Plugin-program från Tumblr

Vår webbplats använder knappar från tjänsten Tumblr. Leverantör är Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Dessa knappar gör det möjligt för dig att dela ett inlägg eller en sida på Tumblr eller att följa leverantören på Tumblr. När du besöker en av våra webbplatser med hjälp av Tumblr-knappen upprättar webbläsaren en direkt förbindelse med Tumblr-servern. Vi har inget inflytande över vilka uppgifter som Tumblr samlar in och överför med hjälp av detta plugin-program. Användarens IP-adress samt webbadressen till den aktuella webbplatsen överförs i sin nuvarande form.

Mer information om detta finner du i Tumblrs integritetspolicy: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

Plugin-program från LinkedIn

Vår webbplats använder sig av funktioner från nätverket LinkedIn. Leverantör är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Varje gång du besöker en av våra webbplatser som innehåller funktioner från LinkedIn upprättas en förbindelse till LinkedIn-servern. LinkedIn får information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. När du klickar på ”Recommend-knappen” från LinkedIn och är inloggad på ditt LinkedIn-konto kan LinkedIn koppla ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Observera att vi som webbplatsoperatör inte får någon information från LinkedIn om de överförda uppgifternas innehåll eller användning.

Mer information om detta finner du i LinkedIns integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Plugin-program från XING

Vår webbplats använder sig av funktioner från nätverket XING. Leverantör är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland.

Varje gång du besöker en av våra webbplatser som innehåller funktioner från XING upprättas en förbindelse till XING-servern. Någon lagring av personuppgifter görs inte enligt vår uppfattning. I synnerhet görs ingen lagring av IP-adresser eller utvärdering av användarbeteende.

Mer information om dataskydd och XINGs dela-knapp finner du i XINGs integritetspolicy: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Plugin-program från Pinterest

På vår webbplats använder vi plugin-program från det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (”Pinterest”).

När du besöker en webbplats som innehåller ett sådant plugin-program upprättar din webbläsare en direkt förbindelse till Pinterest-servern. Plugin-programmet överför protokolluppgifter till Pinterest-servern i USA. Dessa protokolluppgifter kan eventuellt innehålla din IP-adress, adresserna till de besökta webbplatserna som innehåller Pinterest-funktioner, webbläsarens typ och inställningar, datum och tidpunkt för besöket, hur du använt Pinterest samt cookies.

Mer information om i vilket syfte och i vilken utsträckning dina uppgifter behandlas och används av Pinterest samt vilka rättigheter och möjligheter du har att skydda din integritet finner du i Pinterests information om dataskydd: https://policy.pinterest.com/sv/privacy-policy

Analysverktyg och marknadsföring

6. Analysverktyg och marknadsföring

Google Analytics

Denna webbplats använder sig av funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics använder sig av så kallade ”cookies”. Detta är textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Informationen om hur du använder webbplatsen, vilken inhämtats med hjälp av cookies, överförs i regel till en server i USA där den sedan lagras.

Lagringen av Google Analytics-cookies sker i enlighet med artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteendet för att kunna optimera såväl sitt webbutbud som sin marknadsföring.

IP-anonymisering

På den här webbplatsen har vi aktiverat funktionen IP-anonymisering. Därigenom förkortas din IP-adress av Google i EU-länderna och övriga EES-länder innan den överförs till USA. Den fullständiga IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en av Googles servrar i USA där den sedan förkortas. På uppdrag av webbplatsoperatören använder Google denna information till att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om dina webbplatsaktiviteter samt att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med andra data från Google.

Plugin-program från webbläsaren

Du kan förhindra lagringen av cookies genom att ställa in det i din webbläsare. Observera dock att du i sådant fall eventuellt inte kan utnyttja samtliga funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookies och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), samt att Google bearbetar dessa uppgifter, genom att ladda ner och installera plugin-programmet från webbläsaren via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Invändning mot insamling av data

Du kan förhindra att dina uppgifter samlas in av Google Analytics genom att klicka på länken nedan. En opt-out cookie placeras ut, vilken förhindrar insamling av dina uppgifter vid framtida besök på webbplatsen: AvaktiveraGoogle Analytics.

Mer information om hur Google Analytics använder dina användardata finner du i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv

Avtal om behandling av uppgifter

Vi har ingått ett avtal om behandling av uppgifter med Google och följer de strikta kraven från den tyska dataskyddsmyndigheten fullt ut vid användning av Google Analytics.

Demografi i Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktionen ”demografi” från Google Analytics. Därigenom kan man sammanställa rapporter innehållande webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter hämtas från anpassade annonser från Google samt besöksdata från tredje part. Dessa uppgifter kan inte kopplas till någon specifik person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion under ”Annonsinställningar” på ditt Google-konto eller förhindra insamling av data via Google Analytics enligt instruktionerna under punkten ”Invändning mot insamling av data”.

Plugin-program och verktyg

7. Plugin-program och verktyg

YouTube

Vår webbplats använder plugin-program från sidan YouTube som drivs av Google. Webbplatsoperatör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

När du besöker någon av våra webbplatser som är försedda med plugin-program från YouTube upprättas en förbindelse till YouTubes servrar. På så sätt får YouTubes server information om vilken av våra webbplatser som du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Vi använder oss av YouTube för att kunna presentera vårt onlineutbud på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med vad som avses i artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen.

Mer information om hur YouTube använder dina användardata finner du i YouTubes integritetspolicy: https://www.google.de/intl/sv/policies/privacy.

Webbtypsnitt från Adobe Fonts

Vi använder särskilda teckensnitt, så kallade webbtypsnitt (web fonts), från Adobe Fonts för att ge vår webbplats en enhetlig utformning. Leverantören är Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

När du besöker våra sidor laddar din webbläsare ner de teckensnitt som krävs direkt från Adobe för att kunna visa sidorna korrekt på din enhet. Då upprättar din webbläsare en anslutning till Adobes servrar i USA. Härigenom får Adobe kännedom om att vår webbplats har besökts av din IP-adress. När teckensnitten tillhandahålls sparas inga cookies enligt Adobe.

Adobe är certifierade enligt EU-US-Privacy-Shield. Privacy-Shield är en överenskommelse mellan USA och EU som ska säkerställa efterlevnaden av de europeiska bestämmelserna om uppgiftsskydd. Mer information finns på: https://www.adobe.com/se/privacy/eudatatransfers.html.

Det är nödvändigt att använda webbtypsnitten från Adobe Fonts för att kunna ta del av vår webbplats i en enhetlig utformning. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6 punkt 1 f i Dataskyddsförordningen.

Mer information om webbtypsnitten från Adobe Fonts finns på: https://www.adobe.com/se/privacy/policies/adobe-fonts.html

Adobes integritetspolicy finns på: https://www.adobe.com/se/privacy/policy.html

Google reCAPTCHA

Vi använder oss av «Google reCAPTCHA» (hädanefter «reCAPTCHA») på våra webbplatser. Leverantör är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»).

reCAPTCHA kontrollerar om datainmatningen på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller ett automatisk program. För detta ändamål analyserar reCAPTCHA beteendet hos webbplatsens besökare baserat på olika egenskaper. Denna analys påbörjas automatiskt så fort besökaren hamnar på webbplatsen. Till analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adressen, hur länge besökaren befinner sig på webbplatsen eller besökarens musrörelser). De data som inhämtas vid analysen vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyserna sker i bakgrunden. Webbplatsens besökare märker inte att någon analys sker.

Behandlingen av uppgifter sker i enlighet med artikel 6 punkt 1 f i Dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sitt webbutbud mot cyberspionage och spam.

Mer information om Google reCAPTCHA samt Googles integritetspolicy finns på följande länkar:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google Maps

Denna sida använder karttjänsten Google Maps. Leverantör är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. För att kunna använda funktionerna i Google Maps måste din IP-adress sparas. Denna information skickas i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. Leverantören av denna webbsida kan inte påverka denna dataöverföring.

Google Maps används för att visa våra online-erbjudanden på ett tilltalande sätt och för att du lätt ska kunna hitta de platser vi anger på vår webbplats. Bearbetningen av dina uppgifter sker uteslutande enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen; du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Mer information om hur dina användardata används hittar du i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=se

Nyhetsbrev

8. Nyhetsbrev

Data från nyhetsbrev

Om du vill ta emot det nyhetsbrev vi erbjuder på vår webbplats behöver vi tillgång till din e-postadress. Vi behöver också information som gör det möjligt för oss att verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du godkänner att få nyhetsbrevet. Ytterligare information hämtas inte in om du inte aktivt tillhandahåller den. Dessa uppgifter använder vi uteslutande för utskick av den information du bett om och de överförs inte till tredje part.

Bearbetningen av de uppgifter som du har lämnat i anmälningsformuläret för vårt nyhetsbrev sker uteslutande med ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina uppgifter och din e-postadress samt utskick av nyhetsbrev, till exempel via avregistreringslänken i nyhetsbrevet. Lagligheten för den redan genomförda behandlingen av uppgifter förblir oförändrad.

De uppgifter som vi har lagrat för utskick av nyhetsbrev lagras hos oss till dess att du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas därefter. Uppgifter som lagrats hos oss i andra syften (t.ex. e-postadress för medlemskap) påverkas inte.

Sendinblue

Denna webbplats använder Sendingblue för utskick av nyhetsbrev. Leverantör är Sendingblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10787 Berlin, Tyskland.

Sendingblue är en tjänst med vilken bland annat utskick av nyhetsbrev kan organiseras och analyseras. De uppgifter som vi har lagrat för utskick av nyhetsbrev lagras på servern tillhörande Sendingblue i Tyskland.

Om du inte vill att dina uppgifter ska analyseras av Sendingblue måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta ändamål finns en avregistreringslänk tillgänglig i varje nyhetsbrev som skickas ut. Dessutom kan du avregistrera dig från nyhetsbrevet direkt på webbplatsen.

Dataanalys med hjälp av Sendingblue 

Med hjälp av Sendingblue kan vi analysera våra nyhetsbrevskampanjer. Då kan vi t.ex. se om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som mottagaren eventuellt har klickat på. På så sätt kan vi bland annat konstatera vilka länkar som mottagarna oftast klickar på.

Dessutom kan vi se om specifika definierade kundaktiviteter utförs efter att nyhetsbrevet öppnats eller efter att mottagaren klickat på en länk (konverteringsfrekvens). Vi kan t.ex. se om ett köp har genomförts efter att en mottagare klickat på en länk i nyhetsbrevet.

Sendingblue gör det också möjligt för oss att dela in mottagarna av nyhetsbrevet i olika kategorier (kluster). Mottagarna kan då delas in i kategorier efter exempelvis ålder, kön eller bostadsort. På så sätt kan nyhetsbrevet bättre anpassas efter respektive målgrupp.

Detaljerad information om funktionerna från Sendingblue finner du här: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/?rtype=n2go.

Rättslig grund

Behandlingen av uppgifter sker med ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten för den redan genomförda behandlingen av uppgifter förblir oförändrad.

Lagringstid

De uppgifter som vi har lagrat för utskick av nyhetsbrev lagras hos oss till dess att du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas därefter från både våra egna servrar och servern hos Sendingblue . Uppgifter som lagrats hos oss i andra syften (t.ex. e-postadress för medlemskap) påverkas inte.

Du kan läsa mer i Sendingblue bestämmelser om uppgiftsskydd: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/?rtype=n2go.

Avtal om behandling av uppgifter

Vi har slutit ett avtal med Sendingblue där vi ålägger Sendingblue att skydda våra kunders uppgifter och inte överföra dem till tredje part. Du kan se detta avtal under följande länk: https://www.sendinblue.com/wp-content/uploads/2020/04/AV_de_02_03_2020.pdf.