Formularz kontaktowy Adresy kontaktowe
Formularz kontaktowy Adresy kontaktowe

Kontakt Stany Zjednoczone

Połączmy się!

Przeczytałem/-am oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuję warunki. 
Sustainability - Title

Zrównoważony rozwój w Bystronic

Nasza korporacyjna strategia na rok 2025 obejmuje dążenie do tworzenia zrównoważonej wartości, godzącej ze sobą ekologię i ekonomię. W ten sposób wnosimy istotny wkład w lepszą przyszłość z blachą jako materiałem do obróbki. 

Stawiamy na wartości takie, jak 

 • bliskość klienta,
 • bogate w możliwości innowacje 
 • doskonały serwis i 
 • lokalne kompetencje. 

Jako godny zaufania partner, dążymy do długoterminowej współpracy, aby wzmocnić trwałe relacje z klientami i trwamy przy naszej obietnicy bycia «Your best Choice». 

Cele zrównoważonego rozwoju

Cele zrównoważonego rozwoju w firmie Bystronic

Jesteśmy zaangażowani w przyczynianie się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Cele te stanowią spójne, całościowe i zintegrowane ramy dla zajęcia się najbardziej palącymi wyzwaniami zrównoważonego rozwoju na świecie, aby przyszłość była lepsza dla wszystkich. Osiągnięcie 17 celów SDG wymaga ścisłej współpracy między rządami, społeczeństwem i globalną gospodarką.

Na podstawie naszych tematów istotności opracowaliśmy ramy, na których budujemy naszą strategię: 

Bystronic SDG Framwork
Bystronic SDG Framwork

Odpowiedzialność społeczna

Bystronic bierze odpowiedzialność za ludzi i społeczeństwo. Obejmuje to uwzględnienie takich zagadnień jak różnorodność i integracja, jak również zdrowie, bezpieczeństwo oraz docenianie wszystkich pracowników i klientów. 

 • Wszystkim naszym pracownikom oferujemy bezpieczne miejsce pracy.
 • Mamy pozytywny wpływ na rozwój osobisty i zawodowy naszych pracowników poprzez zapewnienie im możliwości ciągłego rozwoju i nauki.
 • Zwiększamy odsetek kobiet wśród pracowników, aby poprawić różnorodność w branży zdominowanej przez mężczyzn. 

Środowisko

Bystronic bierze odpowiedzialność za środowisko i klimat. 

 • Jesteśmy mocno skoncentrowani na odchodzeniu od węgla w naszym łańcucha wartości i umożliwieniu naszej branży ciągłej poprawy efektywności w zakresie energii i zasobów. 
 • Wzmacniamy podejście okrężne, co umożliwiają nasze rozwiązania w zakresie usług i oprogramowania. 

Uważamy, że wysiłki te są nie tylko niezbędne dla przyrody, ale także ekonomicznie uzasadnione.

Odpowiedzialna firma

Nieprzerwanie pracujemy nad tym, aby pozostać liderem innowacji w branży. Główne priorytety w tym zakresie to

 • uproszczenie i unowocześnienie obsługi naszych maszyn, 
 • optymalizacja zdolności produkcyjnej oraz zużycia materiałów i energii, 
 • inwestycje w rozwiązania z zakresu czystych technologii oraz 
 • rozwój zrównoważonych usług dla naszych klientów.

Zobowiązujemy się do ciągłego podnoszenia naszej świadomości w zakresie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz do pracy nad ich rozwiązaniem w całym naszym łańcuchu dostaw.

Staramy się utrzymywać i rozwijać silne i godne zaufania partnerstwo z naszymi interesariuszami.

Nasze najważniejsze wydarzenia

Nasze najważniejsze wydarzenia w 2021 roku

W 2021 roku podjęliśmy już pewne działania, aby wnieść cenny wkład w zrównoważoną przyszłość. Również i w tym roku zajęliśmy się już naszymi trzema najważniejszymi filarami: «odpowiedzialna firma», «środowisko» i «odpowiedzialność społeczna».

Kierownictwo a odpowiedzialna firma

Odpowiedzialna firma wymaga odpowiedzialnego przywództwa. Dlatego członkowie naszego kierownictwa ukończyli roczny program zrównoważonego rozwoju: «True Business Sustainability» w Institut für Business Sustainability. Inne działania obejmowały powołanie rady do spraw zrównoważonego rozwoju, wdrożenie tematu zrównoważonego rozwoju do programu zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenie nowego kodeksu postępowania. 

Ponadto:

 • zdefiniowaliśmy strategię ratingową.
 • określiliśmy indywidualne cele ESG dla kadry kierowniczej najwyższego szczebla, począwszy od 2022 roku, oraz
 • odpowiedzieliśmy na kwestionariusze dotyczące zrównoważonego rozwoju od dostawców usług ratingowych, takich jak CDP i Ecovadis.

W 2021 roku dostosowaliśmy naszą strategię zrównoważonego rozwoju do celów SDG, aby nasz wkład był jeszcze bardziej wartościowy. Jednocześnie w 2022 roku opublikujemy nasz pierwszy raport zrównoważonego rozwoju według standardów GRI.

Odpowiedzialność społeczna

W 2021 roku przeforsowaliśmy kilka zmian dla naszych pracowników. Między innymi

 • rozwinęliśmy roczny program ByAcademy, oferujący techniczne zespoły szkoleniowe w Centrach Kompetencji.
 • wprowadziliśmy kompleksowy proces wdrażania nowo zatrudnianych pracowników.
 • rozwinęliśmy indywidualny plan rozwoju (IDP), aby wspierać wszystkich pracowników w ich rozwoju osobistym. Ponadto udostępniliśmy platformę «MyLearning».
 • zrealizowaliśmy coroczny program wymiany «Young Professionals».

W ramach dni elektromobilności udało nam się przybliżyć temat zrównoważonego rozwoju naszym pracownikom. Kampanie «Be safe» podnoszą świadomość w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środowisko

Aby zwiększyć nasz wkład w ochronę środowiska i klimatu, we współpracy z firmą Helion zainstalowaliśmy na dachu siedziby w Niederönz instalację fotowoltaiczną. W tej samej lokalizacji udostępniliśmy również stacje ładowania dla floty firmy Bystronic oraz rowerów elektrycznych. 

W celu optymalizacji śladu CO2 obliczyliśmy emisje Scope 1 i Scope 2 naszych 7 zakładów produkcyjnych i 2 zakładów przeróbki, a także naszych centrów dystrybucyjnych na całym świecie, zgodnie z zasadami protokołu w sprawie emisji gazów cieplarnianych.

Raport zrównoważonego rozwoju

Raport zrównoważonego rozwoju Bystronic

sustainability report 2022 thumbnail

Więcej o tym, jak zarządzamy naszymi kluczowymi wpływami na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny, można przeczytać w naszym raporcie o zrównoważonym rozwoju za rok 2022.