Kontaktní formulář Kontaktní adresy
Kontaktní formulář Kontaktní adresy

Kontakt Spojené státy

Kontaktní formulář

Přečetl/a jsem si prohlášení o ochraně údajů a souhlasím s ním

Sdělení ohledně ochrany osobních údajů pro obchodní partnery

Firma Bystronic poskytuje toto sdělení ohledně ochrany osobních údajů pro obchodní partnery (sdělení) za účelem vysvětlení našich postupů coby správce pro zpracování osobních údajů našich prodejců, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů (společně jako „obchodní partneři“) a pracovníků našich obchodních partnerů.

Rozsah platnosti

Toto sdělení pro vás platí, pokud jste jako fyzická osoba náš obchodní partner (např. poradce nebo podnikatel) nebo pracovník obchodního partnera, který s námi spolupracuje jménem takového obchodního partnera.

Kategorie osobních údajů a zdroj

Zpracováváme o vás následující kategorie osobních údajů od vás nebo od oprávněných třetích osob (např. vašeho nadřízeného, veřejných orgánů nebo z veřejných zdrojů):

  • Osobní údaje v souvislosti s obchodními partnery, kteří jsou fyzickými osobami: jméno, detaily obchodního kontaktu, dodané nebo nabízené služby nebo zboží, detaily smlouvy, obsah korespondence (jako e-maily nebo obchodní dopisy), platební informace, fakturační informace a historie obchodního vztahu
  • Osobní údaje v souvislosti s pracovníky obchodních partnerů: jméno, detaily obchodního kontaktu, název zaměstnavatele, titul/pozice a obsah korespondence (jako e-maily nebo obchodní dopisy)

Účely zpracování, právní základ a důsledky

Zpracování vašich osobních údajů se provádí za účelem provádění smluvního vztahu s obchodním partnerem (včetně plnění smluvních povinností, smluvních závazků, zpracování faktur, komunikace a legálních činností v souladu s právem), pro marketingové účely a aktivity CRM a dále pro aktivity na ochranu a pro zamezení podvodům. Bystronic Group se u těchto činností zpracování opírá o následující právní důvody: 

  • provádění smluvního vztahu s obchodním partnerem (čl. 6 písm. b GDPR);
  • oprávněný zájem společnosti Bystronic Group, dceřiných společností Bystronic Group nebo dalších třetích osob (jako jsou vládní instituce nebo soudy) (čl. 6 písm. f GDPR). Oprávněný zájem může spočívat zejména v koncernové výměně informací, marketingu a činnostech CRM, zamezení podvodům, zneužití IT systémů nebo praní peněz, používání úprav týkajících se oznamovatelů (whistleblower), bezpečnosti objektů, IT bezpečnosti, bezpečnosti digitální sítě, interních šetřeních nebo aktivitách pro potenciální fúze a převzetí;
  • souhlas (čl. 6 písm. a GDPR);
  • shoda s právními povinnostmi (čl. 6 písm. c GDPR).

Předání osobních údajů je nutné pro uzavření a/nebo plnění smlouvy s obchodním partnerem a je dobrovolné. Pokud ale osobní údaje nepředáte, může dojít ke zpomalení nebo znemožnění příslušných organizačních a správních procesů pro obchodní partnery.

Kategorie příjemců

Bystronic může jako správce zapojit fungující poskytovatele služeb, aby poskytovali IT podporu a jinou administrativní podporu (např. poskytovatele služeb, kteří nabízejí závazkové účetnictví nebo IT-hosting a poskytují služby údržby). Tito poskytovatelé služeb mohou mít přístup k vašim osobním údajům v rozsahu, který je nutný pro poskytování takových služeb.

Dále můžeme vaše osobní údaje předat jiným společnostem Bystronic za účelem podpory správce při provozu informačních systémů pro vedení a analýzu obchodních vztahů a interakcí a pro příslušnou všeobecnou IT podporu. Pomocí vhodných dohod o předávání osobních údajů na základě standardních smluvních úprav, které jsou přístupné, nebo pomocí zavedení jiných opatření jsme zabezpečili, že skupina Bystronic poskytuje přiměřenou ochranu osobních údajů.

Každý přístup k vašim osobním údajům je omezený na jednotlivce, kteří tyto informace potřebují bezprostředně pro plnění svých úkolů.

Společnosti Bystronic mohou vaše osobní údaje také podle potřeby nebo podle platného práva zpřístupnit vládním úřadům, soudům, externím poradcům a podobným třetím osobám.

Lhůta pro uchovávání

Vaše osobní údaje budou námi a/nebo našimi poskytovateli služeb uloženy v rozsahu striktně omezeném podle potřeby pro plnění našich povinností a po dobu potřebnou pro dosažení účelů, ke kterým byly takové informace shromážděny, vždy v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat k plnění smluvních nebo zákonných povinností, odstraníme tyto údaje z našich systémů a záznamů a/nebo provedeme kroky pro řádnou anonymizaci údajů, takže vás nebude možné na základě těchto údajů identifikovat, ledaže bychom museli vaše informace, včetně osobních údajů, uchovávat, abychom splnili zákonné nebo regulační povinnosti, které se na nás vztahují. Příkladem jsou zákonné lhůty pro uchovávání, které mohou vyplývat z národních zákonů atd. Lhůty pro uchovávání činí normálně až deset let, za určitých okolností ale až třicet let, pokud jsou vaše informace zapotřebí pro zajištění důkazů.

Vaše práva

Pokud jste dali svůj souhlas ohledně určitých druhů zpracování, můžete tento souhlas kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Tímto odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

Podle platného práva na ochranu osobních údajů můžete: (i) požadovat přístup ke svým osobním údajům; (ii) požadovat opravu svých osobních údajů; (iii) požadovat výmaz svých osobních údajů; (iv) požadovat omezení zpracování svých osobních údajů; (v) požadovat přenositelnost údajů; (vi) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedená práva mohou být omezená podle příslušných platných národních zákonných předpisů.

(i)  Právo na informace: Máte právo požadovat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje; pokud tomu tak je, máte právo na informaci o těchto osobních údajích. Právo na informace se vztahuje – mimo jiné – na účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny. Nejedná se ale o absolutní právo a vaše právo na informace je omezené zájmy ostatních jedinců.

Máte právo získat jednu kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Za další kopie, o které požádáte, smíme požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

(ii) Právo na opravu: Máte právo požadovat od nás opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má dotčená osoba právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

(iii) Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Za určitých okolností máte právo od nás požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, a máme povinnost tyto osobní údaje vymazat.

(iv)   Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo od nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V tom případě budou příslušné údaje označeny a můžeme je zpracovávat už jen pro určité účely.

(v) Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; a máte právo předat tyto údaje, aniž bychom tomu bránili, jiné společnosti.

Pro uplatnění svých práv se s námi prosím spojte podle pokynů uvedených v odstavci „Otázky“.

Máte právo proti nám podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku podle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 (1) písm. e a f GDPR; a požadovat od nás, abychom vaše osobní údaje již nezpracovávali. Protože Bystronic zpracovává a používá vaše osobní údaje převážně za účelem provádění smluvního vztahu s obchodním partnerem, má firma Bystronic v zásadě oprávněný nárok na zpracování, který je nadřazený nad vaší námitkou, ledaže by se žádost týkala omezení v souvislosti s marketingovými činnostmi.

Pro uplatnění svého práva se s námi prosím spojte podle pokynů uvedených v odstavci „Otázky“.

Bystronic nepracuje s automatickými rozhodnutími.

Otázky

Pokud máte otázky k tomuto sdělení nebo ke svým právům, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů / zástupce správce firmy Bystronic: Ecoprotec GmbH, Pamplonastrasse 19, 33106 Paderborn, Německo, lze kontaktovat na gdpr.cz@bystronic.com.