Kontaktní formulář Kontaktní adresy
Kontaktní formulář Kontaktní adresy

Kontakt Spojené státy

Kontaktní formulář

Přečetl/a jsem si prohlášení o ochraně údajů a souhlasím s ním

Právní informace

Používání informací

Veškeré informace, dokumenty a vyobrazení zveřejněné na této webové stránce poskytují obecné informace o společnostech skupiny Bystronic a jejich produktech a službách. Souhlas s jejich používáním (rozmnožování, úprava, šíření, stahování a jakýkoli způsob využití) platí za předpokladu, že na všech kopiích bude uvedeno upozornění na copyright, informace se budou používat jen k soukromým účelům a nebudou použity pro komerční účely, informace nebudou žádným způsobem pozměněny a veškerá vyobrazení webové stránky budou použita jen společně s příslušným textem.

Autorská práva a práva týkající se ochranných známek

Veškerý obsah této webové stránky je chráněný autorským právem. Společnost Bystronic Laser AG uplatňuje veškerá autorská práva a práva týkající se ochranných známek, bez ohledu na to, zda jsou příslušné informace nebo názvy chráněné značkami ©, ® nebo ™. Názvy a loga na webových stránkách skupiny Bystronic, které jsou zaregistrované jako značky nebo firmy, jsou příslušným způsobem chráněné. Pro rozmnožování, úpravu, šíření a jakýkoli způsob využití mimo rámec autorských práv je nutný písemný souhlas příslušného autora, resp. tvůrce.

Pokud obsahy na této stránce nevytvořil provozovatel, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Zejména jsou obsahy třetích osob jako takové označené. Pokud byste si přesto všimli nedodržování autorských práv, upozorněte nás prosím na to. Jakmile se dozvíme o porušení práva, tyto obsahy neprodleně odstraníme.

Vyloučení odpovědnosti

Společnost Bystronic Laser AG – hlavní sídlo skupiny Bystronic – neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost informací zveřejněných na své webové stránce. Veškerá vyjádření, která se nevztahují k historickým faktům, jsou vyjádření týkající se budoucnosti. Obsahují nejistoty a rizika a jsou mimo kontrolu naší společnosti. Vyhrazujeme si technické změny produktů na obrázcích. Ačkoli skupina Bystronic velice svědomitě usiluje o zabezpečení správnosti obsahů webové stránky v okamžiku zveřejnění, je veškerá odpovědnost ohledně správnosti a/nebo úplnosti informací vyloučená.

Obsahy a informace mohou být kdykoli a bez oznámení změněny. Pokud je to právně přípustné, společnost Bystronic Laser AG vylučuje jakoukoli odpovědnost za ztráty, resp. škody jakéhokoli druhu – ať se jedná o přímé, nepřímé, nebo následné škody –, pokud by vyplynuly z používání této webové stránky, zejména na základě nesprávných, již neaktuálních informací nebo informací týkajících se budoucnosti.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsahy nemáme vliv. Proto také nemůžeme za tyto cizí obsahy odpovídat. Za obsahy stránek, na které se odkazuje, odpovídá vždy příslušný nabízející subjekt nebo provozovatel stránek. Stránky, na které se odkazuje, byly v okamžiku uvedení odkazu zkontrolovány, zda nedochází k porušení práva. V okamžiku uvedení odkazu nebyly zjištěny protiprávní obsahy.

Neustálá kontrola obsahu stránek, na které se odkazuje, ale bez konkrétních důkazů porušení práva není proveditelná. Jakmile se dozvíme o porušení práva, tyto odkazy neprodleně odstraníme.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Rozhodné právo je švýcarské právo, s vyloučením kolizních pravidel švýcarského spolkového zákona o mezinárodním soukromém právu. Výhradním místem řešení sporů jsou soudy v Niederönzu, Švýcarsko.

Copyright © Bystronic Laser AG

Poslední změna 10.11.2020