TP-Intro_web.jpg

Větší spolehlivost při procesu řezání laserem S «TiltPrevention» zvyšuje Bystronic spolehlivost procesu při řezání laserem. Inteligentní asistenční funkce vytváří průběh řezání, při kterém se minimalizuje riziko zvedajících se dílů. Tím se snižuje ulomení břitů a redukují se prostoje, které vznikají v důsledku kolizí.

Zvedající se vyřezané díly představují při řezání laserem riziko. Mohou způsobit kolizi s řezací hlavou. To vede k ulomení břitů, vzniku zmetků a v nejhorším případě k drahým škodám. Narušují ale také automatizované odklízení, protože automatické podavače dokážou šikmo nastavené díly zachytit jen těžko.

Dosavadní obtížnou možnost jak zabránit naklánění vyřezaných dílů představují mikrolávky. Software přitom v řezném plánu nepoužívá spojení mezi konturou vyřezaného dílu a zbývající mříží. Díly tak po vyřezání zůstanou zafixované na okolním plechu. Nevýhoda tohoto řešení je následující: Vyřezané díly se musí dodatečně obrobit, aby se odstranily zbytky mikrolávek. Další nevýhoda: Mikrolávky ztěžují automatické odklízení hotových dílů, protože díly nelze jednoduše uvolnit ze zafixování.

Sdílet stránku

Left: Perfect cutting result thanks to “TiltPrevention”. Right: Tilted parts after laser cutting without “TiltPrevention”.

Vlevo: Perfektní výsledek řezání s «TiltPrevention». Vpravo: Zvedající se díly po řezání laserem bez «TiltPrevention»

Jiný způsob je řídit dráhy řezací hlavy pomocí softwaru při řezání tak, aby pokud možno objížděla riskantní oblasti, ve kterých se mohou díly zvedat. U tohoto řešení ale i nadále existuje původ problému: Díly se zvedají, představují nadále riziko a automatika může jen těžko provádět třídění.

Algoritmus vytváří ideální sled řezání

S «TiltPrevention» nyní firma Bystronic vyvinula nové řešení. Inteligentní asistenční funkci, pomocí které bude BySoft 7 v budoucnu vytvářet řezné plány tak, aby se díly při vyřezání vůbec nezvedaly. Komplikované použití mikrolávek přitom do velké míry odpadá.

Jak to funguje? Algoritmus vypočítá mechanické chování dílů při vyřezání z plechové tabule. «TiltPrevention» přitom zohledňuje množství parametrů: Jakou hustotu má řezaný materiál? Jakou geometrii a jakou hmotnost mají vyřezávané díly? Jak vysoký je tlak plynu, který proudí při řezání plynem z řezací hlavy a tlačí na díly? Jak leží díly na řezacím roštu? Existuje dostatek dosedacích bodů?

Poté «TiltPrevention» navrhne zápichové a koncové body laseru tak, aby se pokud možno zabránilo naklonění dílů po vyřezání. Kromě toho funkce navrhuje nejlepší možnou dráhu řezací hlavy přes plechovou tabuli. Vznikne tak ideální sled řezání všech dílů, které se nacházejí v řezném plánu. Vždy tak, aby se řezací hlava pokud možno nepohybovala přes již vyřezané díly.

Left: Simulation of the optimized cutting sequences using “TiltPrevention”. Right: Laser cutting without “TiltPrevention” with piercings in critical areas (red) and risky paths of the laser.

Vlevo: Simulace optimalizovaného sledu řezání s «TiltPrevention». Vpravo: Řezání laserem bez «TiltPrevention» se zápichy v kritických oblastech (červeně) a riskantními dráhami laseru

Nezáleží na tom, jaké zkušenosti mají uživatelé v oblasti řezání laserem, «TiltPrevention» jim podporuje ideální strategií řezání, kterou lze automaticky převzít do řezného plánu. Pokročilí uživatelé mohou na základě simulace, kterou vytvoří «TiltPrevention», kdykoli provést individuální přizpůsobení: změnit vkládání dílů do sebe, přesunout zápichové a koncové body laseru a v případě potřeby přidat mikrolávky.

Sdílet stránku

Vydáno dne