automatizacia-industrializacia-pracovne-miesta.jpeg

News Pozitiva vs. negativa Industry 4.0: Ohrožuje digitalizace pracovní místa?

Digitalizace s cílem vytváření Smart Factory směřuje k restrukturalizaci a reorganizaci práce. Jaký vliv bude mít na trh práce? Převládnou pozitiva.

Historie nám ukazuje, že zavádění nových technologií s sebou přináší zánik některých pracovních pozic. Je tedy zřejmé, že i automatizace a robotizace budou mít vliv na redukování pracovních míst. O nové pracovní příležitosti však nouze nebude. Výhody Industry 4.0 jsou na dosah. Je však důležité poznat i negativa, která s sebou může přinést.

Tak jak společenské změny spočívají v inovativním přístupu, tak i transformace podniků na Industry 4.0 přináší výhody do různých sfér. Ani ty se však neobejdou bez negativních dopadů, což je při takovém procesu přirozené. Naskýtá se proto otázka, jestli digitalizace průmyslu přinese negativa. Je však potřeba položit správnou otázku – převálcují pozitiva případné minusy?

Sdílet stránku

Vliv Industry 4.0 na trh práce

Transformace na inteligentní firmy kromě samotných výhod dává podnět k řešení problému ohledně pracovních míst. V první řadě je třeba říci, že nejde o problém v pravém smyslu slova. Pracovní místa totiž zaniknou, ale zároveň mnohá vzniknou. Zaváděním nových technologií dojde ke změně charakteru práce a struktury povolání, což bude mít velký vliv na dovednosti lidí, respektive zaměstnanců. V některých odvětvích můžeme mluvit dokonce o revoluci dovednosti – slabé dovednosti = nízký plat, silné dovednosti = vysoký plat.

„Hrozba“ nahrazení lidské pracovní síly automatizací klesá se silnými osobnostními stránkami člověka. Jde o lidské vlastnosti, které jsou stroji nenahraditelné, jako kreativita, empatie, spolupráce a komunikace, kognitivní vlastnosti, touha učit se a podobně. Komunikační dovednosti jsou jedněmi z nejdůležitějších dokonce i v IT segmentu, protože díky nim dochází k uspokojování potřeb zákazníků nebo k řešení různých problémů.

Poznámka: Jelikož v Evropě nastal populační pokles, odhaduje se, že se počet pracovníků v produktivním věku bude postupně snižovat. To znamená, že pokud by i nastal pokles poptávky po zaměstnancích, bude spíše vítaný.

Zvyšování odbornosti je cesta

Ačkoli mluvíme o digitalizaci, úspěšná cesta k Industry 4.0 je závislá na lidech. Vzdělávání, školení, rekvalifikace – firmy budou muset zkvalitnit odbornost zaměstnanců v rámci technologií, protože úspěšná digitální transformace vyžaduje určitou úroveň znalostí (nejen) datové analytiky. Pokud se na Smart Factory podíváme komplexněji, zjistíme, že inteligentní průmysl vyžaduje propojení praxe se školami, tedy i reformu v oblasti školství. Jednoduše řečeno, potřeby trhu vyžadují vzdělávání už hotových zaměstnanců, ale i těch budoucích, kteří ještě stále studují.

Flexibilita bude klíčová pro nastavování firemní kultury. Stroje budou sice „chytřejší“ a práce na výrobních linkách humanizovaná, ale efektivnost výroby bude zaručena jen součinností strojů s lidmi, kteří budou v podstatě koordinátory výroby připravenými zasáhnout vždy, když to bude technologie vyžadovat.

V jakých segmentech se digitalizace uplatní

Digitalizace především přetransformuje už existující pracovní pozice, tedy moderní technologie práci lidem nevezmou, jen se změní její charakter a podoba. Tato změna se netýká jen IT a vědeckých technologií. Dokonce se očekává nárůst pracovních míst ve stavebnictví, v právních, manažerských a ekonomických profesích, v povoláních v oblasti médií, humanitních a společenských věd, v uměleckých profesích či v gastru.

Benefity versus rizika

  • Zvýšení produktivity a kvality výroby – generování zisku a realizace jeho růstu budou řešeny s ohledem na dlouhodobé hledisko a proměnné, jako například oblast energetiky, zdrojů, životního prostředí, či ekonomickou a sociální oblast.
  • Možnost individualizace výroby díky automatizaci – dnešní spotřebitelé požadují individuálně vyráběné produkty a služby, tzv. Made-for-Me.
  • Minimální náklady při zavádění změn v podniku, možnost okamžitého přenastavení – přímo navazuje na originální výrobky pro jednotlivce. Inteligentní továrna je připravena pustit se do kusové výroby, a to bez navýšení nákladů. Snižuje se přitom riziko nebezpečí směrem k zaměstnanci.
  • Konkurenceschopnost – inteligentní a inovativní výroba pomůže firmě s „udržitelnou prosperitou“, protože nabídne efektivní řešení pro současné i nové obchodní modely.
  • Zlepšení kvality života obyvatel (nejen) jako spotřebitelů – kromě jiného se ukáže v podobě rychlosti výroby/dodání produktu nebo služby bez ztráty vysoké úrovně kvality.
  • Pozitivní vliv na systém vzdělávání či rozvoj kariéry – přinese modernizaci vzdělávacího systému a nová pracovní místa.
  • Podpora výzkumu v otázkách kybernetické bezpečnosti.
  • Bezpečnost dat – digitalizace vytváří prostor pro jednodušší narušení ochrany dat. Proto jsou potřeba větší investice do IT bezpečnosti. Nejde jen o ochranu firem, ale i o soukromí spotřebitelů.
  • Kapitálová náročnost – nutnost vysoké počáteční investice do nových technologií. Z tohoto důvodu jsou zvláště malé firmy v nevýhodě. Kromě jiného klesá jejich konkurenceschopnost.
  • Zaměstnanost – patří k výhodám i nevýhodám současně. Zaměstnanci si budou muset osvojit nové dovednosti a přizpůsobit se změnám.

S nastupující čtvrtou průmyslovou revolucí dochází ke změnám v celé společnosti. Tyto se výrazně dotýkají pracovní oblasti, a to současně v pozitivním i negativním smyslu.

Už nyní víme, že digitální technologie se budou muset zapojit do oblasti vzdělávání, nejen do sféry praxe. Tento proces může být sice náročnější, ale ve výsledku bude benefitem pro všechny a ne jediným. Nakonec, benefity v případě přechodu na Industry 4.0 jednoznačně převládají.

Sdílet stránku