Kontaktformulär Kontaktadresser
Kontaktformulär Kontaktadresser

Kontakt USA

Låt oss koppla ihop!

Jag har läst och godkänner integritetspolicyn.
State-of-the-art laser cutting machine used for machine laser cutting in industrial applications.

Hållbarhet hos Bystronic

Vår företagsstrategi för 2025 innefattar strävandet efter ett hållbart värdeskapande som harmoniserar miljön och ekonomin. Här ger vi ett viktigt bidrag till en bättre framtid med arbetsmaterialet plåt. 

Vi står för 

 • Närhet till kunden
 • Kraftfulla innovationer 
 • Utmärkt service 
 • Lokal kompetens 

Som pålitlig partner strävar vi efter långsiktiga samarbeten som befäster kundrelationerna och håller vårt löfte «Your best Choice». 

Hållbarhetsmål hos Bystronic

Vi förbinder oss att bidra till FN:s hållbarhetsmål (SDG). Dessa mål utgör ett sammanhållande och enhetligt ramverk för att bemästra de viktigaste hållbarhetsutmaningarna i världen och skapa en bättre framtid för alla. Att uppfylla FN:s 17 hållbarhetsmål kräver ett nära samarbete mellan regeringar, samhället och det globala näringslivet.

Vi har utarbetat ett ramverk utifrån våra viktigaste teman som vi bygger vår strategi på: 

Bystronic SDG Framwork
Bystronic SDG Framwork

Samhällsansvar

Bystronic tar ansvar för människorna och samhället. Detta innefattar mångfald, hälsa, säkerhet och respekt för alla medarbetare och kunder. 

 • Vi erbjuder alla våra medarbetare en säker arbetsplats.
 • Vi har ett positivt inflytande på våra anställdas personliga och yrkesmässiga utveckling genom kontinuerliga utvecklings- och utbildningsmöjligheter.
 • Vi ökar andelen kvinnor i arbetskraften för att förbättra mångfalden i en mansdominerad bransch. 

Miljön

Bystronic tar ansvar för miljön och klimatet. 

 • Vi koncentrerar oss på att bli koldioxidneutrala i vår värdeskapande kedja och att våra anläggningar ständigt förbättrar sin energi- och resurseffektivitet. 
 • Vi förstärker ett cirkulärt initiativ som möjliggörs av våra tjänster och programvarulösningar. 

Vi anser att dessa strävanden är grundläggande för både naturen och ekonomin.

Ansvarsmedvetet företag

Vi arbetar kontinuerligt för att fortsätta vara innovationsledande i branschen. Våra prioriteringar är

 • Förenkling och modernisering av användningen av våra maskiner 
 • Optimering av produktiviteten, material- och energiförbrukningen 
 • Investering i cleantech-lösningar 
 • Utveckling av hållbara tjänster för våra kunder

Vi förbinder oss att kontinuerligt skärpa vår medvetenhet om hållbarhetsproblem och att arbeta för att integrera detta i hela leverantörskedjan.

Vi strävar efter att vårda och utveckla starka och förtroliga partnerskap med våra intressenter.

Våra viktigaste punkter under året 2021

2021 vidtog vi flera åtgärder för att ge ett värdefullt bidrag till en hållbar framtid. Även detta år arbetade vi enligt våra tre viktigaste pelare «ansvarsfullt företag», «miljön» och «samhällsansvar».

Ledning och ansvarsfullt företag

Ett ansvarsfullt företag behöver en ansvarsfull ledning. Därför har vår ledning genomgått ett ettårigt hållbarhetsprogram: «True Business Sustainability» på Institute for Business Sustainability. Ytterligare åtgärder var bildandet av hållbarhetsrådet, implementeringen av temat hållbarhet i riskbedömningsprogrammet och nya förhållningsregler. 

Dessutom har vi:

 • Definierat en ny klassificeringsstrategi.
 • Fastställt individuella ESG-mål för högsta ledningen från och med 2022.
 • Svarat på hållbarhetsenkäter från klassificeringsutförare som CDP och Ecovadis.

2021 riktade vi in vår hållbarhetsstrategi på FN:s hållbarhetsmål för att göra vårt bidrag värdefullare. 2022 offentliggjorde vi även vår första hållbarhetsrapport enligt GRI-standarderna.

Samhällsansvar

2021 genomförde vi ett antal ändringar för våra medarbetare. Bland annat:

 • Vi har vidareutvecklat årsprogrammet hos ByAcademy som erbjuder tekniska utbildningsteam i kompetenscenter.
 • Vi har infört en omfattande introduktionsprocess för nya medarbetare.
 • Vi har vidareutvecklat den individuella utvecklingsplanen (IDP) för att stödja alla medarbetare i deras personliga utveckling. Dessutom tillhandahåller vi plattformen «MyLearning».
 • Vi har genomfört det årliga utbytesprogrammet «Young Professionals».

Inom ramen för elektromobilitetsdagarna har våra medarbetare fått komma närmare temat hållbarhet. «Be safe»-kampanjer ökar medvetenheten om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Miljön

För att öka vårt bidrag till miljön och klimatet har vi i samarbete med Helion installerat en solenergianläggning på taket på huvudkontoret i Niederönz. Vi har även installerat laddstationer för en Bystronic-flotta och E-Bikes. 

För att optimera CO2-fotavtrycket beräknar vi Scope-1- och Scope-2-utsläppen från våra 7 produktionsanläggningar och 2 bearbetningsanläggningar samt våra försäljningscenter över hela världen enligt principerna för Greenhouse Gas Protocol.

Bystronics hållbarhetsrapport

sustainability report 2022 thumbnail

Läs vår hållbarhetsrapport för 2022, där berättar vi om vår viktigaste påverkan på miljön, samhället och företagsledningen.